Giấy triệu tập của Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc tham dự tập huấn "Quy định và Hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng khóa XII"

21/11/2016

VPDU

Tải về tại đây