Giấy triệu tập của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về tổ chức tập huấn "Quy định và Hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng khóa XII"

21/11/2016

VPDU

Tải về tại đây