• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/06/2017
  • Ngày có hiệu lực: 03/06/2017
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/06/2017
  • Ngày có hiệu lực: 03/06/2017
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa
Số ký hiệu Số 11-NQ/TW Ngày ban hành 03/06/2017
Loại văn bản Nghị quyết Lĩnh vực văn bản Trung ương
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực 03/06/2017
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...
Phim tài liệu: Những người nghiên cứu trái đất