Quy định kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022

17/11/2022

VPĐ&ĐT

Tải về tại đây