Thông báo phân công các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất nhiệm kỳ 2020-2025 tham gia các Ban của Đảng ủy Trường

01/04/2020

PVD&DT

Tải về tại đây