Thông báo triệu tập tham dự các hội nghị thực hiện quy trình nhân sự bổ sung Ban Thường vụ, chức danh Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất nhiệm kỳ 2015-2020

15/07/2019

VPDDT

Tải về tại đây