Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2016 của Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất

27/11/2016

VPDU

Tải về tại đây