• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/11/2016
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2016
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/11/2016
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2016
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế
Số ký hiệu Số 05-NQ/TW Ngày ban hành 01/11/2016
Loại văn bản Nghị quyết Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực 01/11/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...
Phim tài liệu: Những người nghiên cứu trái đất