• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/10/2016
  • Ngày có hiệu lực: 30/10/2016
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/10/2016
  • Ngày có hiệu lực: 30/10/2016
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
Số ký hiệu Số 04-NQ/TW Ngày ban hành 30/10/2016
Loại văn bản Nghị quyết Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực 30/10/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...
Phim tài liệu: Những người nghiên cứu trái đất