Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Đia chất, các Chi bộ tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020

01/11/2017

           Thực hiện Công văn số 293-CV/ĐUK ngày 17/5/2017 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức thực hiện đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở;

            Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã ban hành Kế hoạch số 05-KH/ĐU, Hướng dẫn số 03-HD/ĐU ngày 12/6/2017 về đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020,

            Các chi bộ đã tiến hành Đại hội từ ngày 28/7/2017 đến ngày 27/10/2017, 52/52 các chi bộ trong Đảng bộ trường Đại học Mỏ - Địa chất đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020. Nhìn chung các chi bộ tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, đảm bảo thống nhất về trình tự, nội dung. Các dự thảo báo cáo chính trị được chuẩn bị nghiêm túc, nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn của từng chi bộ, được lấy ý kiến đóng góp của đảng viên và thông qua Đảng ủy cho ý kiến trước khi trình tại đại hội.

            Tại Đại hội, các đảng viên đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự chuyển biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ qua đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua những việc làm thiết thực, cụ thể;…

           Công tác nhân sự được thực hiện theo nguyên tắc, quy trình và quy định của Đảng. Kết quả đại hội của 52 chi bộ đều bầu đủ số lượng, đảm bảo cơ cấu và đại đa số đúng định hướng. Các chi bộ đã bầu ra cấp ủy là những đảng viên ưu tú, đủ năng lực và phẩm chất lãnh đạo chi bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trong đó phần lớn bí thư đều được tái cử.

             Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Đảng bộ Trường diễn ra thành công tốt đẹp. Trong thời gian tới, các cấp ủy mới tiếp tục lãnh đạo đội ngũ cán bộ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, vận động gia đình và người dân nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hướng đến hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, xây dựng Đảng  bộ trong sạch vững mạnh, ngày một phát triển bền vững./.

            Sau đây là một số hình ảnh các chi bộ tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2017 - 2020:

Lễ Chào cờ của Chi bộ Giáo dục Quốc phòng trong Đại hội Chi bộ

Đồng chí Bùi Xuân Nam, Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Đại hội của Chi bộ Giáo dục Quốc phòng

Đại diện Chi ủy Chi bộ Môi trường đọc báo cáo tổng kết tại Đại hội của Chi bộ

Các Đảng viên trong Chi bộ Môi trường tiến hành Bỏ phiếu tại Đại hôi của Chi bộ

Chi bộ Công tác Chính trị - Truyền thông ra mắt tại Đại hội của Chi bộ

VPDU

Các bài viết khác