Thông báo Về kết quả chuẩn y của Đảng ủy Khối

08/06/2015

Căn cứ Quyết định số 4126 - QĐ/ĐUK ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Đảng ủy Trường thông báo tới các đảng bộ bộ phận và các chi bộ danh sách Ban Chấp hành; Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy như sau: