Quyết định V/v ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất Khóa XIX (nhiệm kỳ 2015 - 2020)

04/12/2015

Căn cứ vào Quyết định số 46/QĐ-TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI; Căn cứ vào Quyết định số 212 ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Quyết định V/v ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất Khóa XIX (nhiệm kỳ 2015 - 2020)

01/12/2015

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa Căn cứ Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp; Căn cứ Quyết định số 4126-QĐ/ĐUK ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc chuẩn y Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất khoá XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai của Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất ngày 4 tháng 6 năm 2015

Thông báo Về việc phân công ủy viên Ban Thường vụ chịu trách nhiệm về công tác Đảng của các tổ chức cơ sở Đảng và đoàn thể

26/06/2015

- Căn cứ Quyết định số 4126 - QĐ/ĐUK ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; - Căn cứ vào nghị quyết của Thường vụ Đảng uỷ Trường ngày 24 tháng 6 năm 2015, Thường vụ Đảng uỷ phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy chịu trách nhiệm về công tác Đảng của các tổ chức cơ sở Đảng và Đoàn thể như sau: