Quyết định V/v ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất Khóa XIX (nhiệm kỳ 2015 - 2020)

04/12/2015

Căn cứ vào Quyết định số 46/QĐ-TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI; Căn cứ vào Quyết định số 212 ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất