Tài liệu, biểu mẫu thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019

25/11/2019

Tài liệu, biểu mẫu thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019. Các tổ chức đảng có thể tải về trong tập tin đính kèm.