Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

08/03/2024

VPĐ&ĐT

Tải về tại đây