Số 340-CV/ĐU về việc góp ý cho Dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử"

03/01/2024

VPĐ&ĐT

Tải về tại đây