Số 552-QĐ/ĐU Quyết định về việc chuẩn y chức danh Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai tiếp tục nhiệm kỳ 2020-2025

12/12/2023

VPĐ&ĐT

Tải về tại đây