V/v giới thiệu quần chúng ưu tú tham dự khoá "Bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng kết nạp Đảng"

22/05/2023

VPĐ&ĐT

Tải về tại đây