Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức các hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh thuộc diện Ban thường vụ Đảng ủy Khối quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030

28/04/2022

Căn cứ Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU ngày 23/3/2022 của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 31-HD/ĐUK ngày 07/4/2022 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại và quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp, Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã xây dựng, ban hành Hướng dẫn số 04-HD/ĐU ngày 22/4/2022 thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại và quy hoạch nhiệm kỳ tiếp theo và Kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 22/4/2022 tổ chức thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Kế hoạch đề ra các bước thực hiện quy trình quy hoạch cụ thể.

Ngày 27 và 28/4/2022, Đảng ủy Trường đã tổ chức các hội nghị lấy phiếu giới thiệu: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy đã thực hiện việc xây dựng kế hoạch triển khai và chuẩn bị nguồn cán bộ dự kiến phát hiện, giới thiệu quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030; Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Trường (lần 1); Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu nhân sự rà soát bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030; Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ trường mở rộng; Ngày 29/4/2022, Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Trường (lần 2) để lấy phiếu biểu quyết giới thiệu rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và biểu quyết giới thiệu quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự các hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Trường, Các đồng chí Chủ tịch Hội đồng trường, thành viên Ban Giám hiệu, Bí thư Đoàn thanh niên trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh trường, Trưởng các phòng, khoa, ban, văn phòng, trạm và các đơn vị khác thuộc, trực thuộc trường (là viên chức của Nhà trường và là đảng viên), Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận, Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường (thành phần dự cụ thể của từng hội nghị thực hiện theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy Khối).

Đồng chí Trần Xuân Trường - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các trường Đại học và Cao đẳng Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Trường, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì và chỉ đạo các hội nghị, đồng chí đã phát biểu và quán triệt các nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ của từng hội nghị, đồng thời đề nghị các tổ chức đảng trực thuộc khẩn trương tiến hành và thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh thuộc diện Đảng ủy trường quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng quy trình tại Hướng dẫn số 04-HD/ĐU ngày 22/4/2022 của Đảng ủy Trường.

Công tác rà soát, đánh giá trước khi đưa vào danh sách giới thiệu nhân sự quy hoạch, trong đó tập trung các tiêu chí như: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức, kỷ luật và việc thực hiện các quy định nêu gương của đảng viên; năng lực công tác, uy tín, chiều hướng phát triển. Bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công tâm, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền.

Tại các hội nghị, trên cơ sở kế hoạch và công tác rà soát, đánh giá nguồn cán bộ để dự kiến danh sách nguồn nhân sự cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch cấp ủy, các chức danh cấp ủy diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý, về cơ bản các ý kiến phát biểu đều tán thành với dự kiến danh sách nguồn nhân sự; các đồng chí thuộc diện quy hoạch đều đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn theo hướng dẫn, quy định của cấp trên.

Sau hai ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, các hội nghị thực hiện quy hoạch đã diễn ra đảm bảo kịp thời, đúng quy trình, quy định, hướng dẫn; những đồng chí thuộc diện quy hoạch đều đảm bảo về các tiêu chuẩn, đối tượng, điều kiện, tiêu chí theo quy định, đảm bảo cơ cấu về độ tuổi, giới tính, sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ. Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Thành ủy và Đảng ủy Khối về công tác quy hoạch cán bộ.

 Đảng ủy Trường đã gửi hồ sơ đề nghị Đảng ủy Khối phê duyệt danh sách quy hoạch cấp ủy, các chức danh cấp ủy diện Ban Thường vụ Khối quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 trong Đảng bộ trường theo đúng quy định, đồng thời tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời gian tới.

Hình ảnh tiến trình các Hội nghị:

VPĐ&ĐT