Quy định kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021 của Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất

22/11/2021

PVD&DT

Tải về tại đây