Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

14/10/2021

PVD&DT

Tải về tại đây