Số 06 - CT/TU: Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

01/09/2021

PVD&DT

Tải về tại đây