Kế hoạch số 92-KH/ĐUK của Đảng ủy khối các trường Đại học Cao đẳng: thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư "về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng".

24/05/2019

VPDU

Tải về tại đây