Quy định của Ban Chấp hành Trung Ương về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

28/03/2018

VPDU

Tải về tại đây