Biểu mẫu hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017

27/11/2017

Các Biểu mẫu hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017 theo Hướng dẫn 04-HD/ĐU ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Tải về tại đây