Ban Chấp hành TW - Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII: về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

03/11/2017

VPDU

Tải về tại đây