Ban Chấp hành TW - Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

03/11/2017

VPDU

Tải về tại đây