Quyết định V/v ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất Khóa XIX (nhiệm kỳ 2015 - 2020)

01/12/2015

 ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

*****

Số: 212-QĐ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

___________________

 

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy

Trường Đại học Mỏ - Địa chất Khóa XIX (nhiệm kỳ 2015 - 2020)

 

            Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa XI);

            Căn cứ Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp;

            Căn cứ Quyết định số 4126-QĐ/ĐUK ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc chuẩn y Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất khoá XIX, nhiệm kỳ 2015-2020;

            Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai của Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất ngày 4 tháng 6 năm 2015,

 

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.

Ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.

Các đồng chí đảng ủy viên, các tổ chức đảng trực thuộc, Văn phòng, các Ban của Đảng ủy Trường và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Đảng uỷ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội;

- Ban Giám hiệu, các ĐBBP, các chi bộ trực thuộc;

- CĐ, HCCB, ĐTN, HSV;

- Như điều 3;

- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

( Đã ký )

Lê Hải An

     
Tải về tại đây