Quyết định V/v ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất Khóa XIX (nhiệm kỳ 2015 - 2020)

04/12/2015

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

*****

Số: 213-QĐ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

__________________

 

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

Trường Đại học Mỏ - Địa chất Khóa XIX (nhiệm kỳ 2015 - 2020)

 

Căn cứ vào Quyết định số 46/QĐ-TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI;

Căn cứ vào Quyết định số 212 ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất,

 

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1:

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất Khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 2:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3:

Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, các Ban của Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy Trường, các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất có trách nhiệm thi hành quyết định này.

  

Nơi nhận:

- Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội;

- Các chi bộ, Đảng bộ bộ phận;

- BGH, CĐ, HCCB, ĐTN, HSV Trường;

- Như điều 3;

- Lưu VPĐU.

 

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

( Đã ký )

Lê Hải An

 

  

 

Tải về tại đây