Thông báo Về kết quả chuẩn y của Đảng ủy Khối

08/06/2015

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐH MỎ - ĐỊA CHẤT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

____________________

 

Số: 12 -TB/ĐU

     Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2015


THÔNG BÁO

Về kết quả chuẩn y của Đảng ủy Khối

 

          Căn cứ Quyết định số 4126 - QĐ/ĐUK ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Đảng ủy Trường thông báo tới các đảng bộ bộ phận và các chi bộ danh sách Ban Chấp hành; Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy như sau:

          Chuẩn y Ban chấp hành Đảng bộ trường Đại học Mỏ - Địa chất        khoá XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm các đồng chí:

1.Đồng chí Lê Hải An 

2.Đồng chí Bùi Xuân Nam

3.Đồng chí Trần Thanh Hải 

4.Đồng chí Nguyễn Đức Khoát 

5.Đồng chí Triệu Hùng Trường 

6.Đồng chí Nhữ Thị Kim Dung

7.Đồng chí Trần Anh Dũng

8.Đồng chí Trần Thùy Dương

9.Đồng chí Lương Quang Khang

10.Đồng chí Nguyễn Quang Khánh

11.Đồng chí Nguyễn Quang Minh

12.Đồng chí Dư Thị Xuân Thảo 

13.Đồng chí Bùi Thị Thu Thủy

14.Đồng chí Trần Xuân Trường

15.Đồng chí Nguyễn Thế Vinh

          Chuẩn y Ban Thường vụ Đảng ủy trường Đại học Mỏ - Địa chất khoá XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm các đồng chí:

1.Đồng chí Lê Hải An 

2.Đồng chí Bùi Xuân Nam

3.Đồng chí Trần Thanh Hải

4.Đồng chí Nguyễn Đức Khoát 

5.Đồng chí Triệu Hùng Trường 

            Chun y các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất khoá XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

1.Đồng chí Lê Hải An giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Trường.

2.Đồng chí Bùi Xuân Nam giữ chức vụ  Phó Bí thư Đảng ủy Trường.

Chuẩn y Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất     khoá XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm các đồng chí:

1.Đồng chí Triệu Hùng Trường        - Chủ nhiệm

2.Đồng chí Nguyễn Anh Dũng           - Ủy viên

3.Đồng chí Nguyễn Quang Khánh    - Ủy viên

4.Đồng chí Vũ Đình Hiếu                 - Ủy viên

5.Đồng chí Đặng Thị Thanh Trâm    - Ủy viên

Nơi nhận:                                                             

- Các đảng bộ bộ phận;

- Các chi bộ;

- Lưu VPĐU.

 

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

( Đã ký )

Lê Hải An

Tải về tại đây