•  

  TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 2015

   
 •  

  QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT XII

   
 •  

  KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG

   
 •  

  BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT KHÓA XIX

   
 
Phim tài liệu: Những người nghiên cứu trái đất