Thông báo Về việc phân công ủy viên Ban Thường vụ chịu trách nhiệm về công tác Đảng của các tổ chức cơ sở Đảng và đoàn thể

26/06/2015

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐH MỎ - ĐỊA CHẤT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

_________________

   

Số: 18-TB/ĐU

     Hà Nội, ngày 26  tháng 6 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc phân công ủy viên Ban Thường vụ chịu trách nhiệm về công tác Đảng

 của các tổ chức cơ sở Đảng và đoàn thể

 

            - Căn cứ Quyết định số 4126 - QĐ/ĐUK ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020;

            - Căn cứ vào nghị quyết của Thường vụ Đảng uỷ Trường ngày 24 tháng 6 năm 2015, Thường vụ Đảng uỷ phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy chịu trách nhiệm về công tác Đảng của các tổ chức cơ sở Đảng và Đoàn thể như sau:

 1. Đồng chí Lê Hải An:
  • Phụ trách trực tiếp chi bộ Tài vụ - Thiết bị, chi bộ Quản lý dự án, chi bộ Công ty Mỏ - Địa chất.
  • Chịu trách nhiệm về công tác Đảng của các tổ chức cơ sở Đảng và Đoàn thể: chi bộ Tài vụ - Thiết bị, chi bộ Quản lý dự án, chi bộ Công ty Mỏ - Địa chất, Đảng bộ bộ phận khoa Dầu khí, Đảng bộ bộ phận khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Công đoàn Trường, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, các Ban của Đảng ủy.
 2. Đồng chí Bùi Xuân Nam:
  • Phụ trách trực tiếp các chi bộ: chi bộ Công tác chính trị - Sinh viên, chi bộ Giáo dục Quốc phòng.
  • Chịu trách nhiệm về công tác Đảng của các tổ chức cơ sở Đảng: chi bộ Công tác chính trị - Sinh viên, chi bộ Giáo dục Quốc phòng, chi bộ Y tế - Đời sống, chi bộ Ký túc xá, Đảng bộ bộ phận khoa Mỏ.
 3. Đồng chí Trần Thanh Hải:
  • Phụ trách trực tiếp Đảng bộ bộ phận khoa Địa chất, Hội Cựu chiến binh.
  • Chịu trách nhiệm về công tác Đảng của các tổ chức cơ sở Đảng: Đảng bộ bộ phận khoa Địa chất, Hội Cựu chiến binh, chi bộ Môi trường, chi bộ Tại chức, chi bộ khoa học Công nghệ, chi bộ Thông tin - Thư viện.
 4. Đồng chí Triệu Hùng Trường:
  • Phụ trách trực tiếp: chi bộ Tổ chức - Hành chính, chi bộ Lý luận Chính trị, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.
  • Chịu trách nhiệm về công tác Đảng của các tổ chức cơ sở Đảng và Đoàn thể: chi bộ Tổ chức - Hành chính, chi bộ Lý luận Chính trị, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, chi bộ Sinh viên 1, chi bộ Sinh viên 2; Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Đảng bộ bộ phận khoa Đại học Đại cương.
 5. Đồng chí Nguyễn Đức Khoát:
  • Phụ trách trực tiếp chi bộ Đào tạo.
  • Chịu trách nhiệm về công tác Đảng của các tổ chức cơ sở Đảng: chi bộ Đào tạo, Đảng bộ bộ phận khoa Công nghệ Thông tin, Đảng bộ bộ phận khoa Trắc địa.

Nơi nhận:                                                                            

- Các Đảng bộ bộ phận;                                                                    

- Các Chi bộ trực thuộc;

- Các đoàn thể quần chúng.

T/M ĐẢNG UỶ TRƯỜNG

Bí thư

(Đã ký)

 

Lê Hải An

 

Tải về tại đây