Lịch sử phát triển của Đảng bộ

29/07/2016

1. Giới thiệu chung về lịch sử phát triển

Năm 1962, Liên chi Đảng Mỏ - Địa chất được thành lập, là tổ chức đảng tiền thân của Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Ngày 12/12/1967, Thành ủy Hà Nội ra Quyết định số 2442 NQ/ĐBHN về thành lập Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất trực thuộc Thành ủy Hà Nội, đồng thời cử Ban chấp hành lâm thời của Đảng bộ.

Cùng với Nhà trường, giai đoạn 1967 - 1975 là giai đoạn Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất đi những bước đi đầu tiên trên chặng đường lịch sử của mình. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do tình hình chiến tranh, phải sơ tán ở nông thôn, chịu nhiều thiếu thốn về vật chất cũng như tinh thần nhưng Đảng bộ luôn là một khối đoàn kết, nhất trí, tính chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên rất cao. Cũng ở giai đoạn này, Đảng bộ đã lãnh đạo Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng như sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Ở giai đoạn 1976 - 1985, mặc dù gặp nhiều khó khăn do hoàn cảnh khách quan đưa lại nhưng Đảng bộ đã đoàn kết, nhất trí, tập trung trí tuệ, đề ra những chủ trương, giải pháp đúng đắn, phát huy cao độ sức sáng tạo của toàn thể cán bộ, nhân viên và sinh viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng bộ đã lãnh đạo Nhà trường xây dựng bộ máy quản lý, cán bộ viên chức vững mạnh, mở rộng quy mô đào tạo, giữ vững ổn định chính trị, tham gia và đóng góp tích cực vào việc đấu tranh bảo vệ biên giới của Tổ quốc.

Giai đoạn từ 1986 đến nay là khoảng thời gian thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã đạt được những thành tựu to lớn, đáng tự hào, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận.

2. Cơ cấu đảng viên trong Đảng bộ

Hiện nay (tính đến tháng 3/2020) có tổng số 610 đảng viên sinh hoạt tại 07 Đảng bộ bộ phận và 52 chi bộ. Ban chấp hành Đảng bộ Trường có 15 đồng chí, 01 bí thư, 01 phó bí thư, Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy có 05 đồng chí.

Dù ở đâu và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất luôn đoàn kết, nhất trí, tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị là đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất.

3. Hoạt động chính và những kết quả đạt được

Đảng bộ Nhà trường lãnh đạo các mặt công tác như: xây dựng cơ sở vật chất của Nhà trường; xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ phục vụ để đáp ứng những nhu cầu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế và hợp tác với các cơ quan, đoàn thể ngoài trường; phát triển quy mô đào tạo lên một tầm cao mới; xây dựng các chuyên ngành đào tạo mới phù hợp với sự phát triển của đất nước; chú trọng phát triển công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế và an ninh, quốc phòng.

Dù ở đâu và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất luôn đoàn kết, nhất trí, tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị là đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất.

4. Mục tiêu và định hướng phát triển

Mục tiêu:

Tăng cường tự chủ, phát huy mọi nguồn lực, tạo bước đột phá về chất lượng, hiệu quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, từng bước phát triển Trường Đại học Mỏ - Địa chất theo mô hình đại học định hướng nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, tiến tới đạt trình độ ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực, góp phần đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại, nâng cao vị thế và uy tín của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam trên thế giới.

Khẩu hiệu hành động của Đảng bộ là: Tự chủ - Đổi mới - Chất lượng cao.

Định hướng phát triển:

+ Đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, trình độ cao gắn kết chặt chẽ với nghiên cứu khoa học và công nghệ, phát triển đội ngũ cán bộ nhanh chóng đạt chuẩn khu vực và quốc tế là ưu tiên chiến lược trong suốt quá trình phát triển của Nhà trường.

+ Nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ theo hướng tự chủ với chất lượng cao, tiếp cận chuẩn khu vực và quốc tế.

+ Xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đưa Trường Đại học Mỏ - Địa chất thành trường Đại học định hướng nghiên cứu.

 + Phát huy sức mạnh tổng hợp mọi nguồn lực, đoàn kết nhất trí, đẩy mạnh liên kết, hợp tác toàn diện giữa các đơn vị trong Nhà trường với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khác trong và ngoài nước.

5. Khen thưởng

Trong 50 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Trường đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm công tác, quyết tâm vượt mọi khó khăn. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác, được Thành ủy Hà Nội tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen; nhiều tập thể, cá nhân được Đảng ủy Khối tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; Đảng bộ Trường được Đảng ủy Khối công nhận “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền (2011 - 2015);  nhiều đảng viên đã được Thành ủy Hà Nội trao tặng Huy hiệu “50 năm tuổi Đảng” “40 năm tuổi Đảng”, “30 năm tuổi Đảng” và nhiều phần thưởng cao quý khác.