Chương trình 06: Nâng cao vai trò tự chủ của các đoàn thể chính trị xã hội; tăng cường công tác dân vận, thi đua khen thưởng và ổn định chính trị nội bộ giai đoạn 2020 - 2025

26/11/2020

VPD&DT

Tải về tại đây
Các bài viết khác