Chương trình 06: Nâng cao vai trò tự chủ của các đoàn thể; tăng cường công tác dân vận, thi đua khen thưởng và ổn định chính trị nội bộ giai đoạn 2015 - 2020

01/11/2016

VPDU

Tải về tại đây